نمونه کارها

روز پزشک

تیم شادی گل در خدمت گذاری توانا هستیم و به راستی کسانی هستند که با صدای بلند دعا میخوانند اما دستشان حتی به ستاره ای نمی رسد،اما کسانی هستند که بی دعا و بی ادعا با خدا دست می دهند.

فاطمه سادات خوانساری هستم،خدمت گذار همه شما خوبان و مخصوصا پزشکان و جامعه پزشکی، با دلی پاک و توفیق از خداوند رحمان خواستارم توفیق خدمت گذاری بیشتر عطا فرماید.